Algemene Voorwaarden

Artikel 1.Algemeen

1. Deze Algemene voorwaarden hierna te noemen de “Voorwaarden” zijn van toepassing op iedere inschrijving, offerte en overeenkomst tussen Dans Studio Fatimotion, hierna te noemen: “Fatimotion”, en een Wederpartij waarop Fatimotion deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door bovengenoemde partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Fatimotion, voor de uitvoering waarvan door Fatimotion derden dienen te worden betrokken.

3.De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

5. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de tekst’ van deze bepalingen.

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de tekst van deze Voorwaarden.

7. Indien Fatimotion niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Fatimotion in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1 Alle offertes en aanbiedingen van Fatimotion zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2 Fatimotion kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Fatimotion daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Fatimotion anders aangeeft.

5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Fatimotion niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractsduur en Inschrijving

1. Inschrijving is per termijn, zoals aangegeven op het inschrijvingsformulier, voor elke nieuwe termijn dient opnieuw te worden ingeschreven. Restitutie is dan ook niet mogelijk.

2. Een inschrijving kan worden geannuleerd, tenminste 14 dagen voor aanvang van de lessen, wordt alsnog een bedrag van € 25, – in rekening gebracht. Indien wordt geannuleerd minder dan 14 dagen voor aanvang van de lessen wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

3. Uitgevallen lessen door ziekte of andere omstandigheden worden aan het einde van het seizoen ingehaald. Fatimotion heeft het recht de data hiervoor te bepalen.

Artikel 4 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Fatimotion aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Fatimotion aangegeven.

2. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

3.Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Fatimotion echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 5 Reglement/gebruik locaties.

1. Fatimotion kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of ongevallen opgelopen ten tijde van lessen van Fatimotion

2. Bij vandalisme of vernieling wordt de schade verhaald op de dader. 3. De kleedruimte en alle andere gebruikte ruimtes dienen schoon achter

gelaten te worden.

Artikel 6 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Terneuzen, Schuttershofweg1, Postbus1034, 4530 GA Terneuzen

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Fatimotion.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 7 Slotbepalingen

1.Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven worden alle geschillen die voortvloeien uit de inschrijving of deze Voorwaarden, voorgelegd aan de rechtbank te Middelburg.

ALGEMENE VOORWAARDEN DANS STUDIO FATIMOTION